Poster series the 1st Graphic Design Biennale Germany China ©2010 with Bi Xuefeng, Chen Shaohua, Chen Zhengda, Lou Yongqi, Lu Jingren, Song Xiewei, Wang Min, Yang Liu, Zhang Suojia, Eike König, Sascha Lobe and Lothar Spree. Design by Klaus Hesse ©2010

Poster series the 1st Graphic Design Biennale Germany China ©2010 with Bi Xuefeng, Chen Shaohua, Chen Zhengda, Lou Yongqi, Lu Jingren, Song Xiewei, Wang Min, Yang Liu, Zhang Suojia, Eike König, Sascha Lobe and Lothar Spree. ©2010